Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

 

A theobudapest.hu az alábbiakban megadott általános üzleti feltételek szerint értékesít, amelyet az Önök által küldött megrendelésükkel elfogadottnak tekintenek. A cégünknek küldött online megrendelés a vásárló számára kötelező érvényű. Az eladó nem vállal felelősséget azokért a tévedésekért, amelyeket a vásárló fél követ el a megrendelőlap kitöltésénél. Kérjük, ha kérdése, észrevétele van, írjon e-mail címünkre (info@theobudapest.hu).

 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

 

Kötelező jellegű szerződéses kapcsolat a szerződő felek között megkötött adásvételi szerződés alapján jön létre, amelyhez a következő dokumentumok szükségesek:

 

  • a vevő megrendelése, amelynek tartalmaznia kell az árunak az áruházban megjelölt adatait, a megrendelt mennyiséget, az átvétel módját valamint a szállítási címet.
  • az eladó által kibocsátott rendelés visszaigazolás, ármegjelöléssel, szállítási határidővel együtt.

 

ÁRAK

 

Az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. Az árak magyar forintban (HUF) értendők.

 

GARANCIA

 

Az eladott áruért az eladó minőségi garanciát vállal. Az eladó nem vállal felelősséget azokért a tévedésekért, melyeket a vásárló online megrendeléskor tévesen tüntet fel és a visszaigazoláskor sem javította azokat. A szerződéses viszonyból származó valamennyi jogvita esetén a felek elsősorban békés megoldásra törekszenek, ennek sikertelensége esetén a vonatkozó vitás kérdésekben alávetik magukat a területileg illetékes Budapesti Békéltető Testület vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.

 a) Kellékszavatosság

A THEO hibás teljesítése esetén az eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthetsz a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai szerint.

Az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhetsz:

a) Kérhetsz kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általad választott igény teljesítése lehetetlen vagy a THEO számára más igényed teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérted, illetve nem kérhetted, úgy igényelheted az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a THEO költségére te is kijavíthatod, illetve mással kijavíttathatod, amennyiben a javítás költsége a javítást megelőzően írásban közös megegyezéssel elfogadásra került.

b) Választott kellékszavatossági jogodról egy másikra is áttérhetsz, az áttérés költségét azonban te viseled, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a THEO adott okot.

Köteles vagy a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogaid már nem érvényesítheted.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igényed érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolod, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a THEO nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a te kötelességed bizonyítani, hogy az általad által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


b) Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén a kellékszavatossági jogod vagy termékszavatossági igényed érvényesítheted.

Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheted. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényed a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheted. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényed kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatod. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén neked kell bizonyítanod.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthetsz. Termékszavatossági igényed eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényed a gyártóval szemben érvényesítheted.

 

VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

 

Amennyiben a vásárló a kézhezvétel után úgy dönt, hogy mégsem kéri a megvásárolt terméket, abban az esetben lehetősége van indokolás nélkül elállni a vásárlástól. A 17/1999.(II.5.) kormányrendelet 4.§-ában foglaltaknak megfelelően.

A termék átvételétől számított 14 napon belül jogosult vagy indokolás nélkül elállni a szerződéstől.


Ha az elállási jogoddal élni kívánsz, elállási szándékod tartalmazó egyértelmű nyilatkozatod köteles vagy eljuttatni a fent részletezett 14 napon belül, elektronikus úton küldött levél útján az alábbi címre: info@theobudapest.hu.

Elállás esetén haladéktalanul, a termék visszaküldését követően visszatérítjük az általad teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merülhetnek fel, hogy az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választasz) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulásod nem adod. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy nem igazoltad, hogy azt visszaküldted: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül köteles vagy visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldöd a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét mi viseljük. Téged kizárólag akkor vonhatunk felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

MEGRENDELÉSEK

 

Az internetes megrendelések feldolgozása munkanapokon, hétfőtőtől péntekig 8 és 16 óra között történik. A hétvégén, illetve ünnepnapokon beérkező megrendeléseket a szabadnapot követő első munkanapon dolgozzuk fel.

 

Elérhetőségek:

 

e-mail: info@theobudapest.hu

 

telefonszám: +36 30 694 1887

 

webáruház: www.theobudapest.hu

 

személyes átvétel: előre egyeztetett időpontban és helyszínen

 

INFORMÁCIÓK:

 

A weboldal semmilyen tartalma nem tekinthető szerződéses ajánlattételnek.

 

A weboldalon megjelenő információk, adatok, feltételek jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a Tulajdonos felelősséget nem vállal.

 

A Tulajdonos nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal és az ott található információk használatából, vagy azok használatra alkalmatlan állapotából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából, a weboldal nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be.

 

A Tulajdonos kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy a teljes oldalt vagy az oldalak egy részét külön bejelentés nélkül módosítsa, kiegészítse, törölje, vagy a megjelenést ideiglenesen vagy véglegesen megszüntesse.

 

SZERZŐI JOG:

 

A weboldal, az azon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag a Tulajdonos kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

 

A weboldal tartalma kizárólag a lapra való hivatkozással idézhető.

 

A weboldalon hivatkozott külső linkek tekintetében az adott oldalon rögzített feltételek az irányadóak.

 

A SZEMÉLYES ADATOK ÉS AZ ÜZLETI TITOK VÉDELME:

 

A www.theobudapest.hu weboldal használata során megadott valamennyi személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a weboldal adatkezelőjéhez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

 

Adatkezelési tájékoztatónk elérhető itt. (link)

 

VÉDJEGYEK:

 

A weboldalon használt THEO Budapest védjegy (márkanév, logo) Tóth Enikő egyéni vállalkozó kizárólagos tulajdonában áll.

 

A védjegy használatára kizárólag a védjegy jog tulajdonosa jogosult.

 

ÜZEMELTETŐ:

Üzemeltető: Tóth Enikő e.v.
Nyilvántartási szám: 55338549
Adószám: 56668887-1-43